Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van stylefruits. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies , lees dan onze informatie over cookies >>>
 • 1. Inleiding

  • 1.1 stylefruits GmbH, Sonnenstraße 31, 80331 München, Duitsland (hierna "stylefruits") stelt op haar website www.stylefruits.nl consumenten (hierna "gebruikers" genoemd) productinformatie van derden (bedrijven, hierna "verkopers" genoemd) ter beschikking. Geregistreerde gebruikers kunnen bovendien als community-leden productbeoordelingen posten voor de op de stylefruits-websites aangeprezen waren en diensten. Bovendien kunnen zij informatie opslaan en uitwisselen. Een professioneel of ander commercieel gebruik is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van stylefruits.
  • 1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) hebben betrekking op de website www.stylefruits.nl en op alle bijbehorende subdomeinen en aliassen (hierna "stylefruits-websites" genoemd). Zij kunnen door de gebruiker in zijn werkgeheugen geladen, op opslagmedia opgeslagen en afgedrukt worden. Deze AV kunnen indien gewenst ook per e-mail of schriftelijk bij stylefruits aangevraagd worden. De AV zijn in individuele gevallen van toepassing in de op het moment van contractsluiting geldige versie. Een contract of overeenkomst komt tot stand op het moment waarop men van het aanbod van stylefruits gebruik maakt.
  • 1.3 Deze AV geven de principes voor het gebruik van de websites aan, bevatten regelingen voor de databescherming incl. toestemming voor de opslag van gegevens en gelden ook in gevallen waarin (deels) gebruik wordt gemaakt van andere websites die de toegang tot stylefruits geheel of ten dele mogelijk maken. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van gebruikers wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten. Eventuele algemene voorwaarden van gebruikers gelden alleen wanneer stylefruits daar expliciet schriftelijk mee heeft ingestemd.
 • 2. Wijzigingen, bereikbaarheid

  stylefruits behoudt zich te allen tijde het recht voor de websites inhoudelijk, in hun opbouw en in hun omvang te wijzigen, uit te breiden of op te heffen. stylefruits verricht de nodige inspanning om de continue bereikbaarheid van de websites veilig te stellen, maar kan een sporadische, kortdurende uitval niet uitsluiten. stylefruits garandeert een beschikbaarheid van de websites van 98% als jaargemiddelde. Met vooraf aangekondigde onderhoudswerkzaamheden waarbij de toegang tot de websites geblokkeerd is, wordt bij de berekening van de beschikbaarheid geen rekening gehouden (deze tijden worden dus niet als beschikbaar of onbeschikbaar aangemerkt). Dit laat de aansprakelijkheid van stylefruits voor een eventuele onbereikbaarheid van de websites in gevallen van opzet of grove nalatigheid onverlet.

  Naar boven
 • 3. Bemiddelingsactiviteit, beschermde rechten

  • 3.1 De door stylefruits ter beschikking gestelde productinformatie kan niet worden uitgelegd als een juridisch bindend aanbod van stylefruits. Door het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker ontstaat tussen de gebruiker en stylefruits geen enkele contractuele relatie met betrekking tot de weergegeven producten. Met name komen geen koop- of andere overeenkomsten met stylefruits tot stand met betrekking tot de verwerving van de op de websites gepresenteerde producten of diensten. Overeenkomsten over de verwerving / aankoop van de op de websites gepresenteerde producten of diensten worden uitsluitend tussen de gebruikers en de verkopers gesloten. Daarbij kunnen de algemene voorwaarden van de verkoper van toepassing zijn. stylefruits is geen vertegenwoordiger van de verkoper, maar brengt uitsluitend het contact tussen de gebruiker en verkoper tot stand en beschouwt zich in zoverre slechts als bemiddelaar. Bijgevolg stelt stylefruits zich niet aansprakelijk voor uit overeenkomsten met de verkoper resulterende aanspraken van welke partij dan ook. Met name is stylefruits niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schades en/of voor niet geleverde of onbevredigende leveringen of diensten die uit een dergelijke overeenkomst resulteren. De activiteiten van stylefruits zijn kosteloos voor de gebruiker. Door het tot stand komen van een overeenkomst met een verkoper kunnen voor de betreffende goederen of diensten kosten ontstaan die bij de verkoper in rekening worden gebracht. stylefruits ontvangt van de verkopers eventueel een provisie.
  • 3.2 Wanneer de gebruikers geïnteresseerd zijn om een aankoop te doen, worden zij vanaf de websites rechtstreeks doorverbonden naar de webpagina's van de verkoper waarvan het betreffende aanbod afkomstig is. Voordat de gebruikers een overeenkomst sluiten, zijn zij verplicht zelf alle voor de sluiting van een overeenkomst essentiële en toepasselijke informatie te controleren aan de hand van de door de betreffende verkoper beschikbaar gestelde informatie. Op de websites genoemde bedrijfsnamen, logo's en/of productaanduidingen vallen evt. onder beschermde eigendomsrechten of zijn handelsmerken van de betreffende bedrijven, verkopers of producenten.
  • 3.3 De website en de daaraan ten grondslag liggende software en database vallen onder de bescherming van het auteursrecht. De beschikbaarstelling van de websites voor gebruik in het kader van deze AV kan niet zo worden uitgelegd dat er afstand wordt gedaan van auteursrechten.
  • 3.4 stylefruits behoudt zich uitdrukkelijk alle haar op basis van wet, regelgeving en gebruik toekomende rechten voor, welke de website, het logo, het ontwerp, de software, de database of delen daarvan beschermen.
  Naar boven
 • 4. Registratie/community

  • 4.1 stylefruits biedt de mogelijkheid tot inschrijving voor een gratis community-lidmaatschap. Door aanmelding verklaart de gebruiker zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. stylefruits stelt de gebruikers daarmee een platform ter beschikking dat o.a. voor de beoordeling van producten en voor het opslaan en uitwisselen van informatie gebruikt kan worden. Men kan geen aanspraak maken op registratie.
  • 4.2 Tijdens de inschrijving kiest de gebruiker een wachtwoord. Hij is verplicht zijn wachtwoord geheim te houden. stylefruits zal het wachtwoord niet aan derden onthullen en zal de gebruiker op geen enkel moment naar het wachtwoord vragen. De verificatie van de identiteit van internetgebruikers is alleen mogelijk via verhoudingsgewijs onrealistische inspanningen. stylefruits garandeert daarom niet dat een op de stylefruits aangemelde gebruiker daadwerkelijk identiek is aan de houder van de naam.
  • 4.3 De gebruiker garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens waar en volledig zijn. De gebruiker is verplicht veranderingen in zijn gegevens per omgaande aan te passen. stylefruits behoudt zich het recht voor de acceptatie op elk moment zonder opzegtermijn te herroepen, vooral in gevallen waarbij men zich inschrijft met foute / onjuiste gegevens of misbruik maakt van het platform.
  • 4.4 stylefruits heeft te allen tijde het recht gebruikers te blokkeren en op te zeggen of om het gebruik van de website aan bepaalde voorwaarden te verbinden.
  • 4.5 stylefruits is vooral dan gerechtigd om een gebruiker te blokkeren of op te zeggen, wanneer de gebruiker op verwijtbare wijze inbreuk pleegt op deze AV, het toepasselijke recht of de rechten van derden en daarmee ondanks aanmaningen niet ophoudt. Een aanmaning of waarschuwing is niet vereist onder bijzondere omstandigheden die met inachtneming van de belangen van beide partijen een onmiddellijke opzegging zonder aanmaning/waarschuwing rechtvaardigen. Dit is vooral ook het geval wanneer de gebruiker onjuiste persoonlijke gegevens opgegeven heeft of handhaaft, inbreuken op de rechten van derden pleegt of misbruik maakt van de leveringen en diensten van stylefruits.
  • 4.6 stylefruits stelt de door de gebruiker beschikbaar gestelde informatie ter beschikking aan de andere gebruikers. stylefruits heeft het recht onwettige inhoud zonder voorafgaande aankondiging van de website te verwijderen.
  Naar boven
 • 5. Plichten van de gebruiker

  • 5.1 De gebruikers zijn verplicht in hun profielen en hun communicatie met andere gebruikers informatie te verstrekken die de waarheid weerspiegelt.
  • 5.2 Bij de opstelling van zijn profiel en bij het posten en gebruiken van content is de gebruiker verplicht de toepasselijke wetgeving na te leven en geen inbreuken te plegen op de rechten van derden. Kritiek moet zakelijk en gefundeerd zijn en mag niet denigrerend zijn over goederen, diensten of personen. Uitspraken over geclaimde feitelijkheden dienen altijd de waarheid te weerspiegelen. Verkopers hebben niet het recht hun eigen aanbod te beoordelen of door derden te laten beoordelen. Een gebruiker mag van derden geen voordelen/vergoedingen van welke aard dan ook aannemen of laten toezeggen in ruil voor de afgifte van een beoordeling.
  • 5.3 De websites mogen alleen met een gangbare internetbrowser worden geopend. Het gebruik van mechanismen, software en andere scripts in combinatie met het gebruik van de stylefruits-websites, alsmede het blokkeren, overschrijven, modificeren, kopiëren (dit geldt ook voor het kopiëren via "robot/crawler"-zoekmachinetechnologieën of door andere automatische mechanismen) of het verspreiden van de content van deze websites is de gebruiker ten strengste verboden. De gebruiker dient een onredelijke of overmatige belasting van de stylefruits-infrastructuur te vermijden.
  • 5.4 De gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de informatie die zij op stylefruits posten, bijv. in het eigen profiel, bij de beoordeling van producten, commentaren of vermeldingen in gastenboeken op andere websites. Zij nemen er kennis van dat de informatie in hun postings op de websites ter beschikking staat van andere leden.
  • 5.5 De gebruiker mag geen content posten die door zijn aard of hoedanigheid (bijv. virussen of spyware) in staat is de exploitatie van de website in gevaar te brengen of schade toe te brengen aan andere gebruikers. stylefruits behoudt zich het recht voor in geval van een verwijtbare inbreuk op deze bepaling een contractuele boete ter hoogte van EUR 1000,00 van de gebruiker te verlangen en onverlet het recht van stylefruits om naast de boete volledige schadevergoeding te vragen. De gebruiker heeft het recht aan te tonen dat er geen of slechts een onbeduidende schade ontstaan is.
  • 5.6. Door plaatsing van zijn postings (bijdragen, tags, commentaren, teksten, beeld- en geluidsmaterialen) verleent de gebruiker aan stylefruits een qua tijd en plaats onbeperkt, overdraagbaar gebruiksrecht en stylefruits mag deze op alle mogelijke wijzen gebruiken en met name door deze bijdragen in de betreffende forums permanent toegankelijk te houden. Dit gebruiksrecht geldt ook ten gunste van de samenwerkingspartners van stylefruits en voor de overige marketing van de websites. De gebruiker kan dit gebruikersrecht herroepen door de door hem geplaatste content te wissen.
  • 5.7 Gebruikt een derde persoon een vreemd account, nadat hij daarvan de toegangsgegevens heeft kunnen achterhalen omdat de gebruiker deze onvoldoende tegen toegang door onbevoegden beveiligd heeft, dan wordt de gebruiker vanwege de door hem veroorzaakte onduidelijkheid wie via het betreffende account handelingen verricht heeft en in geval van contractbreuk of wetsovertredingen aansprakelijk gesteld kan worden, zodanig behandeld alsof hij de handelingen zelf verricht heeft.
  • 5.8 stylefruits kan content van gebruikers geheel of ten dele wissen, wanneer deze een inbreuk vormt op deze AV of als aanstootgevend, racistisch of onwettig aangemerkt kan worden.
  Naar boven
 • 6. Beperkte aansprakelijkheid van stylefruits

  • 6.1 stylefruits aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. stylefruits aanvaardt vooral geen aansprakelijkheid voor de aard, omvang en kwaliteit van de door de verkopers aangeboden producten, diensten of informatie waarnaar direct of indirect verwezen wordt via zgn. "links".
  • 6.2 stylefruits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door haar gebruikers ingevoerde informatie of voor de gedane uitspraken. stylefruits is niet verplicht de gebruikerspostings aan een controle te onderwerpen, voordat deze gepubliceerd wordt. Een dergelijke controle vindt regelmatig inderdaad niet plaats. Voor zover stylefruits echter kennis neemt van of geïnformeerd wordt over onwettige of anderszins moreel verwerpelijke of aanstootgevende inhoud, zal stylefruits deze per omgaande verwijderen.
  • 6.3 stylefruits aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de vraag of de op de websites gepresenteerde producten en diensten daadwerkelijk tegen de aangegeven voorwaarden verkrijgbaar zijn via de betreffende verkopers.
  • 6.4 stylefruits en de verkopers exploiteren hun websites volledig onafhankelijk van elkaar. stylefruits kan daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de grafische, inhoudelijke of technische aspecten van de websites van verkopers en voor de daarop aangeboden of niet aangeboden producten, diensten, informatie en overige prestaties en leveringen.
  • 6.5 Hoewel stylefruits alle noodzakelijke inspanningen verricht om te allen tijde een technisch probleemloze en storingsvrije werking van de eigen systemen, programma's etc. veilig te stellen, kan stylefruits daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. stylefruits behoudt zich in dit opzicht het recht voor de voor de opheffing van technische problemen noodzakelijke tijd in alle vrijheid zelf te bepalen. Voor de beperkte beschikbaarheid van de websites verwijzen wij ook naar artikel 2.
  • 6.6 stylefruits aanvaardt met name geen aansprakelijkheid voor de correcte werking en compatibiliteit van systemen, programma's etc., die niet rechtstreeks deel uitmaken van de stylefruits-websites en waarop stylefruits in zoverre ook geen invloed heeft.
  Naar boven
 • 7. Aansprakelijkheid

  • 7.1 De volgende beperkingen van de aansprakelijkheid gelden voor de vergoeding van schade, van tevergeefs gemaakte kosten en tevergeefs verrichte inspanningen.
  • 7.2 De op de stylefruits-websites door gebruikers gepubliceerde content geeft uitsluitend subjectieve meningen van de gebruikers weer. Dit geldt vooral ook voor de door de gebruikers afgegeven productbeoordelingen en -aanbevelingen. stylefruits aanvaardt in die zin geen aansprakelijkheid voor de algehele indruk van een product als gevolg van de individuele beoordelingen/aanbevelingen door de gebruiker.
  • 7.3 stylefruits is contractueel of buitencontractueel uitsluitend aansprakelijk wanneer er sprake is van ernstig of dodelijk lichamelijk letsel of gezondheidsschade, van inbreuken op expliciete garanties, van aanspraken onder de productaansprakelijkheidswetgeving, bij het substantieel niet nakomen van belangrijke contractuele verplichtingen, of in het geval van opzet of grove schuld. Onder de belangrijke contractuele verplichtingen vallen verplichtingen die zodanig van aard zijn dat zij onmisbaar zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en dat de gebruiker erop mag vertrouwen dat zij vervuld worden.
  • 7.4 De bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook met betrekking tot de aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers van stylefruits en van door stylefruits ingeschakelde personen en bedrijven. Dit geldt met name ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van aandeelhouders, medewerkers, vertegenwoordigers en van organen en hun leden.
  Naar boven
 • 8. Vrijwaring

  De gebruiker vrijwaart stylefruits van alle aanspraken en claims die andere gebruikers of derden als gevolg van het gedrag van de gebruiker tegenover stylefruits geldend maken vanwege inbreuken op hun rechten, incl. de kosten voor het noodzakelijke juridische verweer en de griffierechten en advocatenkosten.

  Naar boven
 • 9. Opzegging

  Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De gebruiker dient op te zeggen door per e-mail een verzoek tot verwijdering van het profiel te sturen naar .

  Naar boven
 • stylefruits distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van websites, die toegankelijk zijn via links op de door stylefruits geëxploiteerde of gehoste websites. stylefruits benadrukt dat zij geen invloed heeft op de vormgeving en inhoud van de gelinkte websites en hun subsites.

  Naar boven
 • 11. Privacybescherming

  • 11.1 stylefruits verplicht zich de wettelijke bepalingen inzake de privacybescherming na te leven.
  • 11.2 Door gebruik te maken van de websites van stylefruits gaat de gebruiker er tegelijkertijd akkoord mee:
   • 11.2.1 dat stylefruits persoonlijke gegevens verzamelt en deze verwerkt en gebruikt om het bestaan van de gebruikersovereenkomst met stylefruits aan te tonen, en deze uit te voeren en af te handelen. Persoonsgebonden gegevens zijn databasegegevens zoals bijv. een naam en adres en gebruiksgegevens zoals bijv. de gebruikersnaam, het wachtwoord en een IP-adres,
   • 11.2.2. dat stylefruits de door de gebruiker zelf ingevoerde uiteenlopende gegevens en informatie aan andere gebruikers ter beschikking stelt,
   • 11.2.3 dat stylefruits de gebruikte gegevens o.a. met behulp van cookies verzamelt, verwerkt en gebruikt om bijv. een gebruikers-ID toe te kunnen wijzen. De cookies worden daarbij bijv. gebruikt om gebruikers persoonlijk te begroeten met hun gebruikersnaam bij stylefruits,

    Een cookie is een klein informatiebestand dat naar de computer, mobiele telefoon of ander apparaat van de gebruiker wordt gestuurd wanneer deze een website bezoekt. Dit bestand herkent het apparaat van de gebruiker bij een volgend bezoek. Dit soort bestanden vervullen een aantal verschillende taken, zoals: het opslaan van de voorkeuren en bekeken items van de gebruiker, de gebruiker helpen een betere online bezoekervaring te creëren en ervoor zorgen dat de gebruiker tijdens diens internetbezoek relevantere advertenties en aanbiedingen te zien krijgt. Men onderscheidt vier typen cookies, die we hieronder beknopt zullen beschrijven.

    Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies
    Cookies van dit type zijn van essentieel belang om de site diensten te laten leveren waar de gebruiker om gevraagd heeft, zoals het onthouden van diens inlogstatus.

    Categorie 2: Prestatieverbeterende cookies
    Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe men de site gebruikt. Daarna wordt deze informatie samengevoegd met die van andere gebruikers, om stylefruits in staat te stellen de site beter te laten werken. Zo gebruikt stylefruits cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers op de site terechtkomen, er rondsurfen en de site gebruiken; ook helpen deze cookies stylefruits om gebieden te vinden waar verbetering mogelijk is, zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens opgeslagen door deze cookies bevatten nooit persoonlijke details waaruit de identiteit van de individuele gebruiker kan worden herleid.

    Categorie 3: Functionaliteitscookies
    Dit type cookie onthoudt welke keuzes de gebruiker maakt op de site. Vervolgens kan die informatie gebruikt worden om de gebruiker een ervaring te bieden die beter is toegespitst op diens selecties en die ook aangenamer en meer "op maat" is. Ook de informatie uit deze cookies wordt op anonieme basis samengevoegd met die van andere gebruikers om stylefruits in staat te stellen de site beter te laten werken.

    Categorie 4: Targeting-cookies of advertentiecookies
    Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de gebruiker, met als doel het toespitsen van reclame op de gebruiker en diens interesses. Ze onthouden welke websites de gebruiker bezocht heeft, om vervolgens die informatie te delen met derden, zoals adverteerders. Zo laat stylefruits bijvoorbeeld externe bedrijven als Criteo ervoor zorgen dat de gebruiker beter gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt wanneer deze andere websites bezoekt.

    U kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat er geen cookies zonder uw toestemming op uw computer of mobiele toestel worden opgeslagen. Gewoonlijk bevat de sectie "help" van uw browser meer details over het regelen van de cookie-instellingen.
   • 11.2.4. dat stylefruits persoonsgebonden informatie voor stylefruits-marketing verwerkt en gebruikt, zoals bijv. voor de verzending van e-mail met algemene informatie of een wervend karakter (Newsletter). De gebruiker neemt er kennis van dat hij op elk gewenst moment de mogelijkheid heeft deze informatie niet meer te ontvangen. De gebruiker gaat er mee akkoord dat stylefruits persoonsgebonden gegevens ook verwerkt en gebruikt om op persoonlijke belangstelling afgestemde contacten etc. voor te stellen,
   • 11.2.5 dat stylefruits, voor zover dit in individuele gevallen noodzakelijk is om te documenteren aanknopingspunten en feiten te verzamelen en te staven, gegevens en gebruiksgegevens mag verzamelen, bewerken en gebruiken die noodzakelijk zijn om opzettelijk misleidende op de website geposte informatie en ander gebruik van de diensten van stylefruits dat onwettig is en/of met de overeenkomst in strijd aan te tonen en te beëindigen. Voor dit doel mag stylefruits ook gebruiksgegevens, o.a. met behulp van cookies, verzamelen en zodanig verwerken en gebruiken dat uit het geheel van alle actuele informatie vastgesteld kan worden welke informatie volgens de feiten en aanknopingspunten op de website geplaatst is met de intentie om misbruik te plegen en anderen te misleiden.
   • 11.2.6 dat stylefruits bovendien, voor zover dit noodzakelijk is, persoonsgebonden gegevens in het kader van rechtsvervolgingen ook na het einde van de gebruikersovereenkomst mag verwerken, gebruiken en aan strafrechtelijke instanties en aan in hun rechten geschade derden mag doorgeven, wanneer te documenteren, reële aanknopingspunten voor een dergelijk misbruik van de stylefruits-websites, vooral door het posten van onwettige inhoud/content, aanwezig zijn.
  • 11.3 Deze akkoordverklaring is op elke pagina van de stylefruits-websites opgeslagen onder de Algemene Voorwaarden-link en kan op elk gewenst moment via een e-mail aan schriftelijk herroepen worden onder vermelding van de gebruikersnaam en het wachtwoord.
  • 11.4 stylefruits gebruikt de analysesoftware van Google en Google Adsense. Deze webdiensten van Google Inc., VS ("Google"), worden gebruikt voor de anonieme verzameling van gegevens over geopende pagina's en voor de plaatsing van werving ("reclame") van derden op stylefruits-websites.
   • 11.4.1 Google kan in het kader van deze diensten cookies alsmede "Web Beacons" (kleine onzichtbare grafische bestanden) gebruiken voor het verzamelen van informatie en voor een analyse van het gebruik van de website. De door de cookies en/of web beacons verzamelde informatie (incl. hun IP-adres) wordt volgens informatie van Google naar een door en voor Google in de VS actieve server verzonden en daar verwerkt.
   • 11.4.2 Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de websites te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de website-exploitanten en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik samenhangende diensten te verlenen. Bovendien zal Google deze informatie ook aan derden overdragen voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
   • 11.4.3 De gebruiker kan de installatie van de Google-cookies via de instellingen van zijn browsersoftware verhinderen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat eventueel niet alle functies van de stylefruits-websites in hun volle omvang gebruikt kunnen worden.
   • 11.4.4 Door het gebruik van stylefruits-websites verklaart de gebruiker zich akkoord met de bewerking van de via de gebruiker door Google verzamelde gegevens op de bovenstaande wijze en voor de bovengenoemde doeleinden.
  • 11.5 stylefruits gebruikt plug-ins van sociale netwerken. Wanneer gebruikers van een dergelijke plug-in voorziene websites in het online-aanbod van stylefruits oproepen, kan een verbinding met de servers van het sociale netwerk tot stand gebracht worden en kan de plug-in door mededeling aan de browser van de betreffende gebruiker op de websitepagina weergegeven worden. Hierdoor kan aan de server van het sociale netwerk doorgegeven worden welke internetpagina's door de gebruiker bezocht zijn. Is de gebruiker daarbij als lid van het betreffende sociale netwerk ingelogd, dan kan dit de informatie eventueel toewijzen aan het persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker bij dit sociale netwerk. Bij gebruik van de plug-in functies (bijv. aanklikken van een "vind ik leuk"-knop, posten van een comment) kan ook deze informatie aan het gebruikersaccount van de betreffende gebruiker bij dit sociale netwerk toegewezen worden, hetgeen de gebruiker gewoonlijk alleen kan verhinderen door uit te loggen voordat de plug-in wordt gebruikt. Nadere informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door de exploitant van een sociaal netwerk en over de rechten van de gebruiker en de mogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruiker is te vinden in de verklaring over de privacybescherming van de exploitant van het betreffende sociale netwerk.
  • Naar boven
 • 12. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

  stylefruits behoudt zich het recht voor de AV op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden twee weken voor inwerkingtreding per e-mail aan de geregistreerde gebruikers toegezonden en op de websites aangekondigd. Wij adviseren de gebruikers zich regelmatig op de websites te informeren over de actuele versies van de Algemene Voorwaarden. Voor zover de gebruiker niet binnen twee weken bezwaar aantekent tegen de gewijzigde AV, gelden de gewijzigde voorwaarden als geaccepteerd.

  Naar boven
 • 13. Slotbepalingen

  • 13.1 Wijzigingen of aanvullingen van deze overeenkomst moeten schriftelijk vastgelegd zijn om geldig te zijn. Dit geldt expliciet ook voor deze eis tot schriftelijke vastlegging zelf.
  • 13.2 stylefruits zal in de regel via e-mail met de gebruiker communiceren, voor zover er niets anders vastgelegd is in de AV of in een andere overeenkomst met de gebruiker. De gebruiker zorgt ervoor dat de e-mails die door stylefruits naar het door hem bij de registratie opgegeven of later aan stylefruits doorgegeven e-mailadres verzonden worden hem kunnen bereiken. Hij zal daarvoor zorgen o.a. door een juiste instelling van het spamfilter en door dit adres regelmatig te controleren. Voor het overige behoudt stylefruits zich het recht voor om voor eventuele andere correspondentie naar eigen inzicht een correspondentiemethode te kiezen.
  • 13.3 De gebruiker dient bij elke contactopname met stylefruits zijn accountnaam aan te geven.
  • 13.4 Mochten individuele bepalingen van de overeenkomst onuitvoerbaar zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige delen van de overeenkomst onverlet. De partijen verplichten zich een daardoor ontstane lacune te compenseren door een uitvoerbare regeling die in haar inhoud de economische intenties en het doel van de onuitvoerbare bepaling en de overeenkomst zo dicht mogelijk benadert.
  • 13.5 Plaats van levering is de vestigingsplaats van stylefruits. De exclusief bevoegde rechtbank voor alle tussen de partijen uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen is de rechtbank van München, voor zover de gebruiker niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (een consument). In geval van een overeenkomst met een consument is de rechtbank van München de bevoegde rechtbank indien de gebruiker zich na het sluiten van de overeenkomst buiten Nederland vestigt of gewoonlijk buiten Nederland verblijft. Dit geldt ook, wanneer de woonplaats of de gewoonlijke verblijfplaats van de gebruiker op het moment van de rekestindiening niet bekend zijn. De contractuele relatie valt exclusief onder het Duitse recht onder uitsluiting van het UN-handelsrecht en van het internationale privaatrecht en onder voorbehoud van de bescherming die de consument op grond van dwingende bepalingen van Nederlands recht heeft.
  Naar boven

Naar boven